วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

โคลงสุภาษิตโสรสไตรยางค์

สามสิ่งควรรัก ได้แก่  ความกล้า  ความสุภาพ  ความรักใคร่
       ควรกล้ากล้ากล่าวถ้อย          ทั้งหทัย  แท้แฮ
สุวภาพจน์ภายใน                       จิตพร้อม
ความรักประจักษ์ใจ                     จริงแน่  นอนฤา
สามสิ่งควรรักน้อม                      จิตให้สนิทจริง
              แปล  ควรกล้าที่จะพูดความจริงในใจทั้งหมด  มีความสุภาพทางวาจา  กาย  ใจ มีความรักที่แนชัดกับผู้อื่น  ดังนั้น สามสิ่งนี้ควรให้ผู้อื่นอย่างจริงใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น