วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

4 ซอฟต์แวร์นำเสนอ   เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างงานนำเสนอที่สะดวกรวดเร็ว และทำให้งานนำเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
เช่น ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยนต์ โลตัสฟรัแลนซ์ เป็นต้น
5ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล   เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โอนย้ายข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และเชื่อมเข้าหาระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น เนสเคป เอ าท์ลุก
6 ซอฟต์แวร์กราฟิก  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง ออกแบบ วาดหรือจัดแต่งเอกสารและรูปภาพได้รวดเร็ว มีคุณภาพและง่ายต่อการนำไปใช้
๒ฺ๒ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานแต่ละประเภทซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องไปศึกษารูปแบบการทำงานของผู้ใช้ เช่น องค์การธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนแล้วจัดทำซอฟต์แวร์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้านต่างๆ เช่น งานบัญชี งานคิดเงินเดือนพนักงาน  เป็นต้น
                  สามาชิก
เอกภพ แสงจันทร์
จตุรงค์  หลงสีดา
สุพัตรา  สีลาโล้
นัฐธิดา  จอมทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น